LISTA RANKINGOWA

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy listy rankingowe Kandydatów wyłonionych do udziału w Projekcie:

– osoby pracujące

– osoby niepracujące

Kandydaci, którzy znaleźli się na liście dostępnych miejsc, są zobowiązani do niezwłocznego dostarczenia do Biura Projektu informacji/dokumentów niezbędnych do podpisania umowy, tj.:

a. numeru rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki finansowe;

b. aktualnych wersji załączników składanych z Formularzem rekrutacyjnym (tzn. nie starszych niż 30 dni na dzień podpisywania umowy) lub oświadczenia o ich aktualności (o ile od momentu ich wystawienia minęło mniej niż 30 dni na dzień podpisania umowy).