Nabór biznesplanów w ramach projektu „Centrum przedsiębiorczości”.

Szanowni Państwo,

informujemy, iż od dnia 12.11.2020 r. rozpocznie się nabór biznesplanów w ramach projektu „Centrum przedsiębiorczości”.

Nabór potrwa do dnia 25.11.2020 (10 dni roboczych).

Następnie złożone dokumenty zostaną przekazane do oceny przez niezależną Komisję Oceny Biznesplanów, która przeprowadzi ocenę biznesplanów. Po ocenie zostanie ogłoszona wstępna lista rankingowa osób, którym przyznano dotację, natomiast osoby, które otrzymały negatywną decyzję w przedmiocie przyznania wsparcia będą miały możliwość wniesienia odwołania w ciągu 7 dni roboczych od powiadomienia ich o odmowie przyznania wsparcia.

Szczegółowe informację znajdują się w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

W załączeniu dokumenty niezbędne do przedłożenia w siedzibie Projektodawcy:

– biznesplan, zawierający co najmniej:

  1. opis planowanego przedsięwzięcia,
  2. szacunkowy budżet przedsięwzięcia (tj. ogólne kategorie wydatków niezbędne do poniesienia w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej, szacowane przychody z działalności gospodarczej oraz wszystkie planowane źródła finansowania uruchamianego przedsięwzięcia, w tym inne niż wnioskowana dotacja (np. pożyczki, środki własne itp.),
  3. plan marketingowy, w tym opis rynku, na który planowane jest wejście z uruchamianą działalnością oraz konkurencji na rynku,
  4. harmonogram realizacji zaplanowanych działań,
  5. wydatki, jakie będą poniesione z finansowego wsparcia pomostowego (mogą to być wyłącznie wydatki na obowiązkowe składki ZUS oraz inne wydatki bieżące w kwocie netto, bez podatku VAT),

Biznesplan _0019

– formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

 Formularz DEMINIMIS

– oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis oraz kopie zaświadczeń de minimis (jeśli dotyczy),

oraz dokumenty do zapoznania:
– Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości,

Regulamin przyznawania srodkow _0019(1)

– wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego,

Umowa o udzielenie wsparcia_0019(1)

– karta oceny merytorycznej biznesplanu biznesplanu.

Karta_oceny_biznesplanu_0019

 

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać pocztą, do dnia 25.11.2020 r. w dwóch egzemplarzach, na adres biura Projektodawcy:

Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska

ul. Dr Franciszka Witaszka 6,

64-920 Piła

z dopiskiem „Wniosek o przyznanie środków finansowych w ramach projektu „Centrum przedsiębiorczości”.

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 501 241 111.