Nabór do projektu – najważniejsze informacje

Szanowni Państwo,

przypominamy, że rekrutacja do projektu rozpocznie się od dnia 24.01.2022 r. i potrwa przez 10 dni roboczych (lub do max. 50 zgłoszeń, a potem zostanie zawieszona), tj. do dnia 04.02.2022 r.

Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne:

  • w Biurze Projektu: Teatralna 1, pok. 307, 58-500 Jelenia Góra

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 -15:00.

Tel.: 501 241 111

E-mail: m.ciechacka@eprojekty.info

  • na stronie internetowej projektu: e-cdk.pl

 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące naboru dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości:

 

Kandydat zainteresowany udziałem w projekcie ma obowiązek dostarczyć Beneficjentowi w wyznaczonym terminie prawidłowo wypełniony jeden komplet dokumentacji rekrutacyjnej (w wersji papierowej lub elektronicznej).

Przez dokumenty rekrutacyjne należy rozumieć Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, w którym kandydaci opiszą m.in. pomysł na firmę i jej profil, swoją wiedzę i doświadczenie (formalne i nieformalne) w zakresie planowanej do rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz złożą obligatoryjne oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu.

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w projekcie są m.in.:

  1. urzędowe zaświadczenie z PUP w przypadku osób zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotne;
  2. w przypadku osób z niepełnosprawnością – odpowiednie orzeczenie lub inny dokumentu poświadczający stan zdrowia;
  3. w przypadku reemigrantów i imigrantów – dokument wskazany w załączniku nr 3 Regulaminu
  4. w przypadku pozostałych osób, np. osób biernych zawodowo, bezrobotnych które nie figurują w publicznych rejestrach (niezarejestrowanych w urzędzie pracy) – zaświadczenie z ZUS w zakresie braku odprowadzenia składek.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie składają dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej lub elektronicznej zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez kandydata/tkę wskazaną w 1 niniejszego Regulaminu.

Osobiście dokumenty można składać w Biurze Projektu:  Teatralna 1, pok. 307, 58-500 Jelenia Góra, Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 -15:00

Tel.: 501 241 111

E-mail: m.ciechacka@eprojekty.info

Dokumenty rekrutacyjne można przesyłać w drodze elektronicznej w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W przypadku Beneficjenta będącego podmiotem publicznym, dopuszcza się możliwość przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych z wykorzystaniem platform ePUAP.

W uzasadnionych przypadkach dokumenty rekrutacyjne  można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu).

Dopuszcza się przyjęcie dokumentów od kandydata/tki, który/a pojawił/a się w Biurze Projektu w godzinach jego urzędowania, jednak z przyczyn od niego niezależnych efektywne złożenie dokumentów nastąpiło już po czasie urzędowania Biura Projektu.

W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej, powinny być one dostarczone w zamkniętej kopercie opisanej wg poniższego wzoru:

 

 

 

Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie (na komputerze) lub odręcznie (wypełniony czytelnie, DRUKOWANYMI literami), w  języku polskim we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy”.

Wszystkie dokumenty powinny być nierozerwalnie ze sobą spięte oraz podpisane w wymaganych miejscach (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony).

Kserokopie dokumentów powinny zostać potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i muszą być opatrzone czytelnym podpisem kandydata. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera klauzulę „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego. Potwierdzenie powinno być opatrzone datą.

Dopuszczalne jest przedłożenie w ramach trwania naboru do projektu tylko jednego Formularza rekrutacyjnego przez kandydata. W przypadku, gdy kandydat złoży więcej niż jeden Formularz rekrutacyjny, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego Formularza rekrutacyjnego i złożenie nowego w terminie trwania naboru.

Każdy kandydat, który przedłoży dokumenty rekrutacyjne, otrzyma Indywidualny Numer Identyfikacyjny. Wszelkie informacje na temat procesu rekrutacji publikowane na stronie internetowej projektu będą identyfikowane z kandydatem wyłącznie z wykorzystaniem wspomnianego numeru.

Dokumenty rekrutacyjne, które wpłyną przed i po wyznaczonym terminie naboru nie będą rozpatrywane.

 

Z poważaniem.

Zespół projektowy.