Wstępna lista rankingowa

Szanowni Państwo,

Komisja Oceny Wniosków zakończyła ocenę merytoryczną złożonych w ramach projektu Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.

Beneficjent projektu informuje, iż zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, pierwsze 25 osób z najwyższą liczbą punktów jest rekomendowane do otrzymania wsparcia finansowego.

Uczestnicy, którzy nie zostali wytypowani do otrzymania dotacji  (znajdują się na liście rezerwowej)  mają prawo wnieść odwołanie – od każdego elementu oceny, który miał wpływ na przyznanie dotacji – w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji dotyczącej oceny wniosku. Odwołanie należy złożyć w formie elektronicznej i przesłać na adres: r.kurek@eprojekty.info

O wynikach oceny każdy Uczestnik zostanie powiadomiony e-mailem wraz ze wskazaniem uzyskanej liczby punktów.