Wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w ścieżce A projektu „Wyjdź naprzeciw zmianom!” nr RPWP.06.05.00-30-0050/18

Beneficjent informuje, że zakończył się II etap rekrutacji – analiza predyspozycji Kandydata do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w ścieżce A projektu pn. „Wyjdź naprzeciw zmianom!” nr RPWP.06.05.00-30-0050/18

Poniżej znajduje się wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Wyjdź naprzeciw zmianom!” nr RPWP.06.05.00-30-0050/18 od każdego etapu rekrutacji przysługuje prawo do wniesienia odwołania zgodnie z § 3 wyżej wymienionego Regulaminu.

Wstępna lista rankingowa po II etapie rekrutacji