Będę pracować! Edycja 2

Projekt realizowany jest przez Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 08 – VIII Zatrudnienie, Działanie 02 – VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałanie 01 – VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia.

Celem projektu jest zwiększenie do 30.06.2021 roku zdolności do podjęcia zatrudnienia 60 (34K/26M) osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy: 30 (17K/13M) bezrobotnych [BB] i 30 (17K/13M) biernych zawodowo [BZ], zamieszkujących w rozumieniu KC w woj. łódzkim, z czego minimum 30% tj. 18 (10K/8M) osób na terenie miast średnich zgodnie z Zał. 11 do Regulaminu, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy:

 • 36 (20K/16M) osób w wieku 50 lat i więcej,
 • 10 (6K/4M) długotrwale bezrobotnych,
 • 34 kobiet,
 • 6 (3K/3M) osób z niepełnosprawnościami,
 • 30 (17K/13M) osób o niskich kwalifikacjach.

oraz  max. 6 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 nienależących do ww. grup

Projekt „Będę pracować! Edycja 2” skierowany jest do:

osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy: 30 osób (17K/13M) bezrobotnych, 30 osób biernych zawodowo (17K/13M), zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym woj. łódzkie (oświadczenie uczestnika projektu), z czego minimum 30% tj. 18 (10K/8M) osób na terenie miast średnich zgodnie z Zał. 11 do Regulaminu, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy:

 • 36 (20K/16M) osób w wieku 50 lat i więcej,
 • 10 (6K/4M) długotrwale bezrobotnych,
 • 34 kobiet,
 • 6 (3K/3M) osób z niepełnosprawnościami,
 • 30 (17K/13M) osób o niskich kwalifikacjach.

oraz  max. 6 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 nienależących do ww. grup

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

 • Identyfikacja potrzeb i opracowanie IPD.
 • Grupowe poradnictwo zawodowe.
 • Szkolenia zawodowe.
 • Zatrudnienie subsydiowane.
 • Staże zawodowe oraz pośrednictwo pracy.

Osobom uczestniczącym w projekcie zapewniamy:

 • Zwrot kosztów dojazdu.
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą zależną.
 • Profesjonalną kadrę trenerską oraz doświadczonych specjalistów (doradca zawodowy, pośrednik pracy).
 • Możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji.

 Okres realizacji Projektu: 01.01.2020 – 30.06.2021

Wartość Projektu: 1 037 058,01 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 933 352, 20 zł

Wkład własny: 103 705,81 zł

 

ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY JAK I MĘŻCZYZN ORAZ OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ!

 

Więcej informacji:
Kierownik projektu – Dominika Szymczak-Buda,

Tel. 573 377 299,

d.szymczak-buda@eprojekty.info

Biuro projektu:

ul. Mickiewicza 15 a, 90-443 Łódź.