Centrum przedsiębiorczości

20 lutego 2020

Przedłużony termin naboru formularzy rekrutacyjnych

Szanowni Państwo, informujemy, iż termin naboru formularzy zgłoszeniowych do projektu, zostaje przedłużony do dnia 28.02.2020 r.

Zobacz szczegóły

6 lutego 2020

Rekrutacja do projektu

Szanowni Państwo, informujemy, iż rekrutacja do projektu rozpocznie się od dnia 07.02.2020 r. i potrwa przez 10 dni roboczych (lub do max. 75 zgłoszeń, a potem zostanie zawieszona), tj. do dnia 20.02.2020 r. Dokumenty można składać drogą mailową na adres: dotacje@eprojekty.info (dosłanie oryginału dokumentów w ciągu 3 dni roboczych) lub pocztą na  adres biura Beneficjenta: […]

Zobacz szczegóły

5 lutego 2020

dokumenty rekrutacyjne

Szanowni Państwo, udostępniamy dokumenty rekrutacyjne dotyczące wzięcia udziału w projekcie, po otrzymaniu zgody pojawi się informacja odnośnie terminu rekrutacji.

Zobacz szczegóły

Mamy przyjemność ogłosić, iż w styczniu 2020 r. rozpocznie się nabór zgłoszeń, do udziału w projekcie „Centrum przedsiębiorczości” nr RPLD.08.03.01-10-0019/19 realizowanym przez CENTRUM DOSKONALENIA KADR EWA PERLIŃSKA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałanie VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Głównym celem projektu do 31.05.2021 r. jest podniesienie poziomu przedsiębiorczości wśród 46 (25K/21M) osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, tj. 30 (16K/14M) osób bezrobotnych i 16(9K/7M) osób biernych zawodowo, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie łódzkim (z czego min.60% tj. 28 osób (15K/13M) w powiatach, w których wysokość stopy bezrobocia przyjmuje wartość wyższą niż dla całego województwa łódzkiego na koniec grudnia 2018 r. oraz min. 60% tj. 28 osób (15K/13M) w powiatach, dla których wartość wskaźnika osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym przyjmuje wartość niższą niż dla całego województwa łódzkiego, na koniec grudnia 2017 r.), w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • 9 osób w wieku 50 lat i więcej,
 • 12 osób długotrwale bezrobotnych,
 • 25 Kobiet,
 • 4 osoby z niepełnosprawnościami,
 • 15 osób o niskich kwalifikacjach,
 • lub bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nienależących do ww. grup stanowiących max. 20% osób bezrobotnych,

spośród których 36 osób założy dzięki środkom Europejskiego Funduszu Społecznego działalność gospodarczą i poprowadzi ją przez min. 12 miesięcy.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

 

ZAKRES WSPARCIA:

 

Rozmowy z doradcą zawodowym w celu zbadania predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej prowadzone na etapie rekrutacji do projektu

 

Obowiązkowym elementem rekrutacji będzie rozmowa kandydatów z doradcą zawodowym w celu zbadania predyspozycji do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. W toku indywidualnych spotkań z 58 osobami (58 osób x 1 godzina) z najwyższą oceną pozytywną z Etapu 2 rekrutacji, doradca zawodowy za pomocą testu predyspozycji i wywiadu z kandydatem zbada i oceni jego predyspozycje zawodowe, cechy przedsiębiorcze, motywację do prowadzenia działalności gospodarczej (w skali 0-40 pkt wraz z pisemnym uzasadnieniem – ocena pozytywna min.21 pkt).

 

Realizacja wsparcia szkoleniowo-doradczego przygotowującego do założenia i prowadzenia

działalności gospodarczej

 

46 (25K/21M) UP zostanie objętych WSPARCIEM SZKOLENIOWYM, którego zakres (4 moduły) pozwoli na odpowiednie przygotowanie do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Szkolenia prowadzone z wykorzystaniem metod: mini-wykład, case study, dyskusje, ćwiczenia praktyczne.

 

Moduł 1. PRAWNE ASPEKTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI (15 godzin)

Moduł 2.KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE (15 godzin)

Moduł 3. PODSTAWY MARKETINGU (15 godzin)

Moduł 4.BIZNESPLANOWANIE (15 godzin)

 

Ponadto  Uczestnicy objęci zostaną INDYWIDUALNYM WSPARCIEM DORADCZYM (6 godzin) zakładającym pomoc w przygotowaniu biznesplanu.

 

 

Przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności

Dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej otrzyma max. 80% UP tj. 36UP(20K/16M)-wyłonionych w toku konkursu biznesplanów (max. kwota dotacji 23 050,00 zł netto).

Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia finansowego określa odrębny regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości.

 

 

Wsparcie pomostowe – finansowe

 

Wsparcie pomostowe finansowe zostanie przyznane 36 UP (20K/16M) w ramach oceny KOB i wypłacane w transzach miesięcznych w kwocie do 2 200,00 zł netto (bez podatku VAT)/m-c przez okres od 6 do 12 m-cy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczych.

Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia finansowego określa odrębny regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości.

 

 

 

 

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

 • Stypendium szkoleniowe ( 6,78 zł/ każdą godzinę szkolenia),
 • Zwrot kosztów dojazdu (na szkolenia grupowe i doradztwo biznesowe),
 • Materiały szkoleniowe,
 • Catering (na szkoleniach grupowych),
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną (dla 2 UP w trakcie szkoleń),
 • Sale dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

nr tel.: 537 710 398, mail: k.zeglis@eprojekty.info lub r.kalisz@eprojekty.info

 

 

UWAGA!

Nabór formularzy zgłoszeniowych prowadzony będzie w terminie, który zostanie wskazany na stronie internetowej projektu i potrwa 10 dni roboczych lub do otrzymania 75 formularzy zgłoszeniowych.

Wszystkie niezbędne dokumenty zostaną zamieszczone na stronie internetowej przed ogłoszeniem naboru.