Centrum przedsiębiorczości

30 grudnia 2020

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA

Szanowni Państwo, poniżej ostateczna lista rankingowa z informacją o przyznanych dotacjach. Dodatkowo każdy z Państwa zostanie poinformowany drogą mailową o dalszym postępowaniu. Lista rankingowa KOB II edycja OSTATECZNA

Zobacz szczegóły

11 grudnia 2020

Lista rankingowa z informacją o przyznanych dotacjach

Szanowni Państwo, poniżej lista rankingowa z informacją o przyznanych dotacjach. Dodatkowo każdy z Państwa zostanie poinformowany drogą mailową o dalszym postępowaniu. Lista rankingowa KOB II edycja

Zobacz szczegóły

10 listopada 2020

Nabór biznesplanów w ramach projektu „Centrum przedsiębiorczości”.

Szanowni Państwo, informujemy, iż od dnia 12.11.2020 r. rozpocznie się nabór biznesplanów w ramach projektu „Centrum przedsiębiorczości”. Nabór potrwa do dnia 25.11.2020 (10 dni roboczych). Następnie złożone dokumenty zostaną przekazane do oceny przez niezależną Komisję Oceny Biznesplanów, która przeprowadzi ocenę biznesplanów. Po ocenie zostanie ogłoszona wstępna lista rankingowa osób, którym przyznano dotację, natomiast osoby, które […]

Zobacz szczegóły

20 października 2020

Szkolenia przygotowujące do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej

Szanowni Państwo, informujemy,  iż w dniu 22.10.2020 r. odbędzie się zdalne szkolenie pn: „Prawne aspekty prowadzenia działalności”. Wszyscy Uczestnicy zostali telefoniczne poinformowani o szczegółach szkolenia. Poniżej przestawiamy harmonogram z podziałem na grupy. Harmonogram Łódź

Zobacz szczegóły

16 października 2020

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do II edycji projektu.

Szanowni Państwo, poniżej lista rankingowa osób zakwalifikowanych do II edycji projektu. Kolejnym etapem realizacji projektu będą szkolenia grupowe i doradztwo biznesowe, o których zostaną Państwo poinformowani w najbliższym czasie. Lista rankingowa – Łódź II edycja

Zobacz szczegóły

17 września 2020

Lista rankingowa

„Szanowni Państwo, Poniżej lista rankingowa z informacją o przyznanych dotacjach. Dodatkowo każdy z Państwa zostanie poinformowany drogą mailową o dalszym postępowaniu.”

Zobacz szczegóły

6 sierpnia 2020

Rekrutacja do II edycji projektu

Szanowni Państwo, informujemy, iż rekrutacja do II edycji projektu rozpocznie się od dnia 19.08.2020 r. i potrwa przez 10 dni roboczych (lub do max. 38 zgłoszeń, a potem zostanie zawieszona), tj. do dnia 01.09.2020 r. Dokumenty można składać drogą mailową na adres: dotacje@eprojekty.info (dosłanie oryginału dokumentów w ciągu 3 dni roboczych) lub pocztą na  adres […]

Zobacz szczegóły

4 sierpnia 2020

NABÓR BIZNESPLANÓW W RAMACH PROJEKTU „CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Szanowni Państwo, informujemy, iż od dnia 10.08.2020 r. rozpocznie się nabór biznesplanów w ramach projektu „Centrum przedsiębiorczości”. Nabór potrwa do dnia 21.08.2020 r. (10 dni roboczych). Następnie złożone dokumenty zostaną przekazane do oceny przez niezależną Komisję Oceny Biznesplanów, która przeprowadzi ocenę biznesplanów. Po ocenie zostanie ogłoszona wstępna lista rankingowa osób, którym przyznano dotację, natomiast osoby, […]

Zobacz szczegóły

30 lipca 2020

Harmonogramy wsparcia szkolenia grupowe przygotowujące do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej

Szanowni Państwo, informujemy, że zmianie uległ harmonogram doradztwa indywidualnego zakładającego pomoc w przygotowaniu biznesplanu. Poniżej przedstawiamy zaktualizowany harmonogram.

Zobacz szczegóły

30 lipca 2020

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o przyznanie dotacji.

Szanowni Państwo, przedstawiamy dokumenty niezbędne do ubiegania się o przyznanie dotacji w projekcie „Centrum przedsiębiorczości”: – Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – Wzór biznesplanu – Wzór umowy o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – Kartę oceny biznesplanu Regulamin przyznawania srodkow _0019 Biznesplan _0019 Umowa o udzielenie wsparcia_0019 Karta_oceny_biznesplanu_0019

Zobacz szczegóły

29 lipca 2020

Harmonogramy wsparcia – Doradztwo indywidualne zakładające pomoc w przygotowaniu biznesplanu

Szanowni Państwo, informujemy, że dnia 30.07.2020 r. rozpocznie doradztwo indywidualne zakładające pomoc w przygotowaniu biznesplanu. Poniżej przedstawiamy harmonogram.

Zobacz szczegóły

17 lipca 2020

Regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną.

Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem szkoleń grupowych w ramach projektu „Centrum przedsiębiorczości” przekazujemy Regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną.

Zobacz szczegóły

17 lipca 2020

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

Szanowni Państwo, w związku z planowanym rozpoczęciem zajęć w ramach projektu przekazujemy Regulamin zwrotów kosztów dojazdu.

Zobacz szczegóły

17 lipca 2020

Harmonogramy wsparcia – Szkolenia grupowe przygotowujące do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej

Szanowni Państwo, informujemy, że dnia 20.07.2020 r. rozpoczną się szkolenia grupowe przygotowujące do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Poniżej przedstawiamy harmonogramy dla grupy 1 i 2.

Zobacz szczegóły

15 lipca 2020

ROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA INDYWIDUALNEGO WSPARCIA DORADCZEGO ZAKŁADAJĄCEGO POMOC W PRZYGOTOWANIU BIZNESPLANU

15.07.2020 r. Szanowni Państwo, Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie w ramach projektu pn. „Centrum przedsiębiorczości”, nr RPLD.08.03.01-10-0019/19 –  indywidualnego wsparcia doradczego zakładającego pomoc w przygotowaniu biznesplanu.

Zobacz szczegóły

15 lipca 2020

ROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ GRUPOWYCH PRZYGOTOWUJĄCYCH DO ZAŁOŻENIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

15.07.2020 r. Szanowni Państwo, Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie w ramach projektu pn. „Centrum przedsiębiorczości”, nr RPLD.08.03.01-10-0019/19 – szkoleń grupowych przygotowujących do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Zobacz szczegóły

10 lipca 2020

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Szanowni Państwo, przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie pt. „Centrum Przedsiębiorczości”, nr RPLD.08.03.01-10-0019/19. Zgodnie z Regulaminem rekrutacji projekt nie przewiduje procedury odwoławczej na etapie rekrutacji (§5 pkt 13 Regulaminu). W przypadku rezygnacji osób zakwalifikowanych realizator zakwalifikuje do udziału w projekcie kolejne osoby, które zajmują najwyższe miejsca na liście rezerwowe.

Zobacz szczegóły

14 kwietnia 2020

Wstrzymanie wszelkich form wsparcia w projekcie.

Szanowni Państwo, z uwagi na obecnie panującą w kraju sytuacją oraz szeregiem wprowadzonych ograniczeń, informujemy iż zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Urzędu Pracy, wszystkie formy wsparcia w ramach projektu zostały wstrzymane, do czasu zniesienia ograniczeń. Z uwagi na powyższe zostaną Państwo poinformowani niezwłocznie po ustaniu zagrożenia poinformowani o kolejnych podejmowanych działaniach. Dodatkowo nadal można przesyłać formularze zgłoszeniowe […]

Zobacz szczegóły

20 marca 2020

Przedłużony termin naboru formularzy rekrutacyjnych

Szanowni Państwo, informujemy, iż termin naboru formularzy zgłoszeniowych do projektu, zostaje przedłużony do dnia 27.03.2020 r.

Zobacz szczegóły

11 marca 2020

Przedłużony nabór formularzy rekrutacyjnych

Szanowni Państwo, informujemy, iż termin naboru formularzy zgłoszeniowych do projektu, zostaje przedłużony do dnia 18.03.2020 r.  

Zobacz szczegóły

28 lutego 2020

Przedłużony nabór formularzy rekrutacyjnych

Szanowni Państwo, informujemy, iż termin naboru formularzy zgłoszeniowych do projektu, zostaje przedłużony do dnia 10.03.2020 r.

Zobacz szczegóły

20 lutego 2020

Przedłużony termin naboru formularzy rekrutacyjnych

Szanowni Państwo, informujemy, iż termin naboru formularzy zgłoszeniowych do projektu, zostaje przedłużony do dnia 28.02.2020 r.

Zobacz szczegóły

6 lutego 2020

Rekrutacja do projektu

Szanowni Państwo, informujemy, iż rekrutacja do projektu rozpocznie się od dnia 07.02.2020 r. i potrwa przez 10 dni roboczych (lub do max. 75 zgłoszeń, a potem zostanie zawieszona), tj. do dnia 20.02.2020 r. Dokumenty można składać drogą mailową na adres: dotacje@eprojekty.info (dosłanie oryginału dokumentów w ciągu 3 dni roboczych) lub pocztą na  adres biura Beneficjenta: […]

Zobacz szczegóły

5 lutego 2020

dokumenty rekrutacyjne

Szanowni Państwo, udostępniamy dokumenty rekrutacyjne dotyczące wzięcia udziału w projekcie, po otrzymaniu zgody pojawi się informacja odnośnie terminu rekrutacji.

Zobacz szczegóły

Mamy przyjemność ogłosić, iż w styczniu 2020 r. rozpocznie się nabór zgłoszeń, do udziału w projekcie „Centrum przedsiębiorczości” nr RPLD.08.03.01-10-0019/19 realizowanym przez CENTRUM DOSKONALENIA KADR EWA PERLIŃSKA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałanie VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Głównym celem projektu do 31.05.2021 r. jest podniesienie poziomu przedsiębiorczości wśród 46 (25K/21M) osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, tj. 30 (16K/14M) osób bezrobotnych i 16(9K/7M) osób biernych zawodowo, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie łódzkim (z czego min.60% tj. 28 osób (15K/13M) w powiatach, w których wysokość stopy bezrobocia przyjmuje wartość wyższą niż dla całego województwa łódzkiego na koniec grudnia 2018 r. oraz min. 60% tj. 28 osób (15K/13M) w powiatach, dla których wartość wskaźnika osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym przyjmuje wartość niższą niż dla całego województwa łódzkiego, na koniec grudnia 2017 r.), w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • 9 osób w wieku 50 lat i więcej,
 • 12 osób długotrwale bezrobotnych,
 • 25 Kobiet,
 • 4 osoby z niepełnosprawnościami,
 • 15 osób o niskich kwalifikacjach,
 • lub bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nienależących do ww. grup stanowiących max. 20% osób bezrobotnych,

spośród których 36 osób założy dzięki środkom Europejskiego Funduszu Społecznego działalność gospodarczą i poprowadzi ją przez min. 12 miesięcy.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

 

ZAKRES WSPARCIA:

 

Rozmowy z doradcą zawodowym w celu zbadania predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej prowadzone na etapie rekrutacji do projektu

 

Obowiązkowym elementem rekrutacji będzie rozmowa kandydatów z doradcą zawodowym w celu zbadania predyspozycji do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. W toku indywidualnych spotkań z 58 osobami (58 osób x 1 godzina) z najwyższą oceną pozytywną z Etapu 2 rekrutacji, doradca zawodowy za pomocą testu predyspozycji i wywiadu z kandydatem zbada i oceni jego predyspozycje zawodowe, cechy przedsiębiorcze, motywację do prowadzenia działalności gospodarczej (w skali 0-40 pkt wraz z pisemnym uzasadnieniem – ocena pozytywna min.21 pkt).

 

Realizacja wsparcia szkoleniowo-doradczego przygotowującego do założenia i prowadzenia

działalności gospodarczej

 

46 (25K/21M) UP zostanie objętych WSPARCIEM SZKOLENIOWYM, którego zakres (4 moduły) pozwoli na odpowiednie przygotowanie do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Szkolenia prowadzone z wykorzystaniem metod: mini-wykład, case study, dyskusje, ćwiczenia praktyczne.

 

Moduł 1. PRAWNE ASPEKTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI (15 godzin)

Moduł 2.KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE (15 godzin)

Moduł 3. PODSTAWY MARKETINGU (15 godzin)

Moduł 4.BIZNESPLANOWANIE (15 godzin)

 

Ponadto  Uczestnicy objęci zostaną INDYWIDUALNYM WSPARCIEM DORADCZYM (6 godzin) zakładającym pomoc w przygotowaniu biznesplanu.

 

 

Przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności

Dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej otrzyma max. 80% UP tj. 36UP(20K/16M)-wyłonionych w toku konkursu biznesplanów (max. kwota dotacji 23 050,00 zł netto).

Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia finansowego określa odrębny regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości.

 

 

Wsparcie pomostowe – finansowe

 

Wsparcie pomostowe finansowe zostanie przyznane 36 UP (20K/16M) w ramach oceny KOB i wypłacane w transzach miesięcznych w kwocie do 2 200,00 zł netto (bez podatku VAT)/m-c przez okres od 6 do 12 m-cy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczych.

Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia finansowego określa odrębny regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości.

 

 

 

 

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

 • Stypendium szkoleniowe ( 6,78 zł/ każdą godzinę szkolenia),
 • Zwrot kosztów dojazdu (na szkolenia grupowe i doradztwo biznesowe),
 • Materiały szkoleniowe,
 • Catering (na szkoleniach grupowych),
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną (dla 2 UP w trakcie szkoleń),
 • Sale dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Całkowita wartość projektu: 2 083 755,84 PLN

Dofinansowanie Projektu z UE: 1 979 568,04 PLN

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

nr tel.: 501 241 111, mail: m.ciechacka@eprojekty.info lub i.disterheft@eprojekty.info

 

UWAGA!

Nabór formularzy zgłoszeniowych prowadzony będzie w terminie, który zostanie wskazany na stronie internetowej projektu i potrwa 10 dni roboczych lub do otrzymania 75 formularzy zgłoszeniowych.

Wszystkie niezbędne dokumenty zostaną zamieszczone na stronie internetowej przed ogłoszeniem naboru.