Dobra zmiana

20 listopada 2019

Zapytanie ofertowe – Psycholog, w ramach wsparcia „Przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego”

20.11.2019 r. W związku z realizacją przez  Smart Business Ewa Slaga w Partnerstwie z Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska projektu pn. „Dobra Zmiana!” RPWM.11.01.02-28-0040/19, Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do  przedstawienia oferty cenowej na Przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego. rozeznanie cenowe_Poradnictwo Psychologiczne

Zobacz szczegóły

20 listopada 2019

Zapytanie ofertowe – Doradca Prawny, w ramach wsparcia „Przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego”

20.11.2019 r. W związku z realizacją przez  Smart Business Ewa Slaga w Partnerstwie z Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska projektu pn. „Dobra Zmiana!” RPWM.11.01.02-28-0040/19, Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do przedstawienie oferty cenowej na Przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. rozeznanie cenowe_Poradnictwo Prawno_Obywatelskie_    

Zobacz szczegóły

 

BENEFICJENT PROJEKTU SMART BUSINESS EWA ŚLAGA W PARTNERSTWIE Z CENTRUM DOSKONALENIA KADR EWA PERLIŃSKA SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE REALIZOWANYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO – MAZURSKIM

POD NAZWĄ ,, DOBRA ZMIANA!” RPWM.11.01.02-28-0040/19

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2014 – 2020  Oś priorytetowa RPWM.11.00.00 – Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.01.00 – Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”, Poddziałanie RPWM.11.01.02 – Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn

Realizatorem Projektu jest firma Smart Business Ewa Ślaga

Do projektu zapraszamy:  

osoby w wieku  od 18 lat zamieszkujące (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na obszarze MOF Olsztyna tj. Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda oraz miasto Olsztyn (w tym zamieszkujące na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji), zagrożone ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, pozostające bez zatrudnienia, tj. wyłącznie osoby bierne zawodowo lub bezrobotne (zarejestrowane/niezarejestrowane), wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, spośród których minimum 12 osób (7K/5M) to osoby niepełnosprawne.

 

Dofinansowanie: 983 669,23

Okres realizacji projektu do 01.10.2019 do 31.01.2021

 

Główne zadania projektu:

 • Diagnoza potrzeb UP i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji (IŚR) oraz treningi kompetencji społecznych
 1. Spotkania z doradcą zawodowym
 2. Grupowe treningi kompetencji społecznych (wybór 3 tematów z 4 na podstawie IŚR)
 • Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie oraz psychologiczne:
 1. Poradnictwo prawne i obywatelskie
 2. Poradnictwo psychologiczne
 • Wysokiej jakości szkolenia w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych osób pozostających bez zatrudnienia
 • Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy (Jobscouting)
 • Staże (4 miesiące) umożliwiające nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców

 

 

Planowane efekty:

*uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez min. 40% UP

*praca (w tym na własny rachunek) przez min. 20% UP

*poszukiwanie pracy przez min. 20% UP

Wskaźnik efektywności:

*w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami wskaźnik efektywności: społecznej -min.34%, zatrudnieniowej – min.12%

*w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. wskaźnik efektywności: społecznej – min. 34%,zatrudnieniowej – min.25%

 

Cel główny projektu:

Celem projektu jest zwiększenie do 31.01.2021 r. zdolności do zatrudnienia oraz aktywnego udziału w życiu społ. i zawodowym 60(34K/26M) osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społ., w wieku od 1 8 lat, zamieszkujących w rozumieniu KC na terenie MOF Olsztyna tj. gmin: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda oraz miasto Olsztyn, pozostających bez zatrudnienia – wyłącznie osoby bierne zawodowo lub bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, spośród których minimum 1 2(7K/5M) to osoby z niepełnosprawnościami.

 

Co oferujemy Uczestnikom Projektu?

 • diagnozę potrzeb i potencjałów UP wraz  utworzeniem Indywidualnego Planu Działania
 • podpisanie umowy uczestnictwa
 • specjalistyczne poradnictwo psychologiczne i prawne
 • szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe
 • 4 – miesięczne staże zawodowe
 • Jobcoaching

 

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Zapewniamy m.in: profesjonalną kadrę trenerską, materiały szkoleniowe, catering (szkolenia), przed przystąpieniem na staż zawodowy zapewniamy badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW (staż zawodowy)

 

Jak można zapisać się do udziału w Projekcie:

Aby wziąć udział w Projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i dostarczyć je do Realizatora Projektu osobiście lub listownie– Smart Business Ewa Ślaga ul. Barcza 18/35, Olsztyn lub scanem na maila: contact@smart-b.eu.

Informacja o terminach i miejscu rozpoczęcia wsparcia zostanie przekazana po zakończeniu rekrutacji i ogłoszona na stronie internetowej projektu.

Dodatkowe informacje udzielane są:  ul. Barcza 18/35, Olsztyn (w określonych dniach i godzinach) kom: +48 570782409

Dokumenty do pobrania: