Nowy start w przyszłość dla 60 młodych osób biernych zawodowo z województwa wielkopolskiego w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy

Grupa Projekt Barbara Bedołek-Kozierowska wraz z partnerem  Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska  zapraszają do udziału w projekcie “Nowy start w przyszłość dla 60 młodych osób biernych zawodowo z województwa wielkopolskiego w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy” POWR.01.03.01-00-0020/18, realizowanego na terenie województwa wielkopolskiego

realizowanego w ramach priorytetu 1. Osoby młode na rynku pracy, 1.3. Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałania 1.3.1. Wsparcie udzielane  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 15-29 lat bez pracy, przebywających na terenie województwa wielkopolskiego, nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu, które:

  1. opuściły zakład karny lub areszt śledczy lub schronisko dla nieletnich, młodzieżowy ośrodek socjoterapeutyczny

lub

  1. ukończyły szkołę specjalną (do 2 lat po opuszczeniu)

lub

  1. aktualnie przebywają w Domu Samotnej Matki.

okres realizacji: 2018-09-01 – 2020-07-31

Dofinansowanie: 943 238,85 PLN

wartość projektu: 992 883,00

Udział w projekcie jest bezpłatny!

co oferujemy:

  • opracowanie IPD = 1,5 h spotkanie z doradcą zawodowym + 1,5 h spotkanie z psychologiem
  • Indywidualne poradnictwo zawodowe  = 3 h
  • Szkolenia zawodowe, zgodnie z Indywidualną Ścieżką Zawodową
  • Stypendium szkoleniowe = 6,65 zł x ilość godzin kursu
  • Pśrednictwo pracy = 5 h
  • Staż zawodowy – 4 miesiące  = 997,40 netto/ m-c

lub

  • zatrudnienie substydiowane – 5 miesięcy = 1530,00 zł netto/ m-c

kontakt:

Barbara Bedołek-Kozierowska

608 371 706

doradcakariery@wp.pl