PERSPEKTYWA SUKCESU

12 września 2018

Wstępna lista rankingowa osób ubiegających się o otrzymanie Jednorazowej Dotacji Inwestycyjnej

Szanowni Państwo, w załączeniu przedstawiamy wstępną listę rankingową osób ubiegających się o otrzymanie Jednorazowej Dotacji Inwestycyjnej w ramach projektu. Wstępna lista rankingowa

Zobacz szczegóły

13 sierpnia 2018

Informacje

Szanowni Państwo, w załączniku informacje na temat procedury składania biznesplanów i Formularz de minimis. Pozdrawiamy. Zespół projektu Zasady składania biznesplanów Formularz de minimis

Zobacz szczegóły

7 sierpnia 2018

Trwa nabór biznesplanów

Szanowni Państwo, realizator projektu uprzejmie informuje, iż od 8 sierpnia do 21 sierpnia 2018r. trwa nabór biznesplanów wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami określonymi w Regulaminie przyznawania dotacji. Wszystkie niezbędne dokumenty są dostępne na stronie internetowej.Biznesplany można dostarczyć osobiście do Biura Projektu mieszczącego się w Chojnicach przy ul.Matki Bożej Fatimskiej 21, codziennie do godz.14.00 lub pocztą […]

Zobacz szczegóły

1 czerwca 2018

Rozpoczęliśmy proces naboru formularzy zgłoszeniowych

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, iż rozpoczęliśmy proces naboru formularzy zgłoszeniowych w ramach realizacji ścieżki B projektu. Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie Państwo w Regulaminie rekrutacji.

Zobacz szczegóły

Instytucja szkoląca Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska w partnerstwie z Paweł Rozmarynowski ARTCOM zaprasza do udziału w projekcie „PERSPEKTYWA SUKCESU” nr RPPM.05.06.00-22-0068/17 realizowanego na terenie województwa pomorskiego.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa 05: Zatrudnienie, Działanie 05.06 Adaptacja pracowników

Dofinansowanie Projektu z UE: 985 235,50 zł
Okres realizacji Projektu: od 01.10.2017 r. do 31.03.2019 r.

Informacje o projekcie:

Głównym celem projektu jest zwiększenie do 31.03.2019 możliwości zatrudnienia
(w tym samozatrudnienia) 50 osób (28 kobiet i 22 mężczyzn) w tym 25 osób (14 kobiet i 11 mężczyzn) zagrożonych zwolnieniem z pracy i 25 osób (14 kobiet i 11 mężczyzn) w tym 10 osób (6 kobiet i 4 mężczyzn) bezrobotnych i 15 biernych zawodowo (9 kobiet i 6 mężczyzn), które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, zamieszkujących wg Kodeksu Cywilnego
w województwie pomorskim.

Udział w projekcie jest bezpłatny !

Co oferujemy Uczestnikom Projektu ?

 • Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem IPD – określającego

ścieżkę wsparcia Uczestnika Projektu. Wsparcie obejmuje on m.in.:

 • Diagnozę potrzeb szkoleniowych.
 • Identyfikację potrzeb, predyspozycji i problemów oraz możliwości Uczestnika Projektu.
 • Określenie stanu wiedzy, doświadczenia, umiejętności i przeciwskazań do określonych zawodów.

Projekt zakłada realizację dwóch ścieżek równolegle.

ŚCIEŻKA A

 • Warsztaty grupowe dla osób ze ścieżki A

Każdy Uczestnik (30 UP) weźmie udział w 4 indywidualnie dobranych w ramach IPD spośród 6 dostępnych tematów warsztatów ( każdy temat po 8 h) rozwijających:

 1. 1.Aktywne poszukiwanie pracy – mający na celu wypracowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z pracodawcami, pozyskiwania ofert pracy, tworzenia dokumentacji aplikacyjnych.
 2. 2.Autoprezentacja – warsztat mający na celu wypracowanie zdolności do skutecznej autoprezentacji i kreowania dobrego wrażenia.
 3. 3.Nawyk, dyscyplina, autotolerancja – to model wypracowujący determinację
  w dążeniu do celu, tolerancję frustracji, systematyczność.
 4. 4.Radzenie sobie ze stresem- przedmiotem warsztatów jest analiza napięcia emocjonalnego i redukcja skutków kryzysów w sferze osobistej i zawodowej Uczestnika Projektu.
 5. 5.Zarządzanie sobą w czasie – wypracowanie umiejętności i zdolności do prawidłowej alokacji czasu w obszarze zadań.
 6. 6.Asertywność – model wypracowujący umiejętność budowania i wyrażania własnego zdania oraz obrony własnych praw w sytuacjach zawodowych.
 • Szkolenia zawodowe w wymiarze 100 h

Szkolenia prowadzące do podniesienia uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. Każdy z Uczestników weźmie udział w szkoleniu wybranym wspólnie z doradcą, zgodnie
z wypracowanym IPD, adekwatnie do zdiagnozowanych potrzeb i potencjału Uczestnika oraz z uwzględnieniem zapotrzebowania na regionalnych i lokalnych rynkach pracy na określone zawody i kwalifikacje. Każdy z Uczestników biorący udział w szkoleniach otrzyma stypendium szkoleniowe.

 • Indywidualne pośrednictwo pracy – 5h na każdego Uczestnika

–        Pośrednik przygotuje Uczestnika Projektu do poruszania się po rynku pracy i udziału w procesach rekrutacyjnych.

–        Pomoże w opracowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzi symulacje rozmów kwalifikacyjnych.

–        Zaprezentuje Uczestnikowi Projektu min.3 oferty pracy adekwatne do ich kwalifikacji i doświadczenia.

ŚCIEŻKA B

W przypadku realizacji ścieżki B Uczestnicy muszą być osobami, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, zamieszkujących wg Kodeksu Cywilnego w województwie pomorskim

 • Warsztaty grupowe dla osób ze ścieżki B

20 Uczestników Projektu weźmie udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym, umożliwiającym uzyskanie kompetencji niezbędnych do podjęcia działalności gospodarczej.

WARSZTAT ODKRYJ W SOBIE PRZEDSIĘBIORCĘ (5h/UP) – zapozna Uczestników z tematem czym jest przedsiębiorczość, jakie cechy powinien posiadać przedsiębiorca, jak wzmacniać automotywację i jak rozpoznawać szanse i zagrożenia w biznesie.

 • Szkolenia podstawowe (40 h /UP)

–        Pierwsze kroki w biznesie – formalno-prawne aspekty prowadzenia małej firmy, procedury rejestracji, formy zatrudnienia, ubezpieczenia społeczne.

–        Biznes w liczbach – rozliczenia finansowo-księgowe, podatki, fakturowanie.

–        Współczesny marketing – narzędzia promocji, content marketing, budowa marki.

–        Od mądrej strategii do przewagi konkurencyjnej – modele biznesowe, analiza konkurencji, strategie sprzedaży.

 • Szkolenia fakultatywne ( 10h/UP)-UDZIAŁ W 1 Z 2 ZAPROPONOWANYCH

–        Dobry Menedżer – zarządzanie sobą w czasie, zarządzanie zmianą, rozwiązywanie konfliktów, negocjacje.

–        Kompetencje cyfrowe w MMŚP – kompetencje ICT w zwiększaniu zasięgu działania, narzędzia online służące zarządzaniu, przetwarzanie danych.

 • Indywidualne konsultacje z doradcami prawnymi – 3h/Uczestnika

Celem konsultacji będzie wsparcie Uczestnika Projektu w zrozumieniu specyficznych dla danego pomysłu biznesowego kwestii prawnych oraz dostarczenie praktycznej wiedzy z zakresu prawa gospodarczego adekwatnie do planowanej działalności.

 • Indywidualne sesje z doradcami biznesowymi – 5h/Uczestnika

Celem sesji będzie ostateczne skonsultowanie pomysłu na biznes oraz pomoc w przygotowaniu biznesplanu wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej.

 • Specjalistyczne wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze w formie mentoringu (12h/UP) – dla każdego Uczestnika, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w formie indywidualnej pomocy doświadczonego mentora biznesu.
 • Wypłata dla 15 osób bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  w kwocie 25.000,00 PLN.
 • Wypłata dla 15 osób finansowego pomostowego wsparcia finansowego przez okres
  6 miesięcy prowadzenia działalności w kwocie 1600,00 PLN.
 • Wypłata dla 9 osób przedłużonego finansowego wsparcia pomostowego na kolejne
  6 miesięcy prowadzenia działalności w kwocie 1400,00 PLN.

Kto może wziąć udział w projekcie ?

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zagrożone zwolnieniem z pracy oraz osoby, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu, zamieszkujące w województwie pomorskim.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 574 201 556

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!

Dokumenty do pobrania: