Pogodna Jesień Życia w powiecie pilskim

18 lutego 2019

Zapytanie ofertowe na sprzedaż i dostarczenie materiałów eksploatacyjnych

18.02.2019 r. Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż i dostarczenie materiałów eksploatacyjnych związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych przez opiekunów/opiekunki dla osób niesamodzielnych w ich miejscu zamieszkania w ramach projektu „Pogodna Jesień Życia w powiecie pilskim” nr. RPWP.07.02.02-30-0088/17 plik do pobrania poniżej. zapytanie ofertowe na sprzedaż i dostarczenie materiałów eksploatacyjnych

Zobacz szczegóły

10 grudnia 2018

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku

10.12.2018 r. Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie poradnictwa dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych w ramach projektu „Pogodna Jesień Życia w powiecie pilskim” nr. RPWP.07.02.02-30-0088/17 plik do pobrania poniżej. zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku

Zobacz szczegóły

30 listopada 2018

zapytanie ofertowe prowadzone w trybie rozeznania rynku- wynajem sali na przeprowadzenie szkoleń teoretyczno – praktycznych

30.11.2018 r. Podmiot Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska realizujący Projekt „Pogodna Jesień Życia w powiecie pilskim” Nr RPWP.07.02.02-30-0088/17 w partnerstwie z Fundacją Ekspert Kujawy  zaprasza do złożenia oferty na: wynajem sali do przeprowadzenia szkoleń teoretyczno-praktycznych dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych. zapytanie ofertowe – wynajem sali na szkolenia teoretyczno – praktyczne  

Zobacz szczegóły

30 listopada 2018

Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie rozeznania rynku na przeprowadzenie szkoleń teoretyczno – praktycznych dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.

30.11.2018 r. Podmiot Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska realizujący Projekt „Pogodna Jesień Życia w powiecie pilskim” Nr RPWP.07.02.02-30-0088/17 w partnerstwie z Fundacją Ekspert Kujawy zaprasza do złożenia oferty na: przeprowadzenie szkoleń teoretyczno – praktycznych dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.   zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń teoretyczno – praktycznych

Zobacz szczegóły

23 listopada 2018

Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie rozeznania rynku

23.11.2018 r. Podmiot Fundacja Ekspert – Kujawy  realizujący jako Partner Projekt „Pogodna Jesień Życia w powiecie pilskim” Nr RPWP.07.02.02-30-0088/17  wraz z Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do złożenia oferty na: wynajem lokalu wraz z mediami i obsługą dla Centrum Wsparcia Opiekunów. zapytanie ofertowe Centrum Wsparcia Opiekunów  

Zobacz szczegóły

Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska  w partnerstwie z Fundacją Ekspert – Kujawy od września 2018r. realizuje projekt pt. „Pogodna Jesień Życia w powiecie pilskim”. Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych poprzez utworzenie 12 nowych miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych, na terenie powiatu pilskiego  w gminach wiejskich Białośliwie, Kaczory, Miasteczko Krajeńskie, Szydłowo, oraz na terenie gmin Łobżenica, Piła, Ujście, Wyrzysk oraz Wysoka.

Celem projektu jest objęcie usługami opiekuńczymi 96 osób niesamodzielnych,  z tego 66 osób objętych stałym wsparciem, 30 opieką czasową oraz 30 opiekunów faktycznych, którzy otrzymają wsparcie podnoszące ich kompetencje /umiejętności opiekuńcze, w tym także poradnictwo w zakresie ich uprawnień.

Udział w projekcie obejmuje usługi opiekuńcze w dni powszednie oraz w weekendy i święta, wg indywidualnie ustalonego zakresu wsparcia. Osoby świadczące usługi opiekuńcze otrzymają wsparcie pracowników specjalistycznych, którzy ponadto zapewniać będą odpowiedni standard tych usług.

Usługi opiekuńcze obejmować będą:

-pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (w tym czynności żywieniowe, gospodarcze i organizacyjne),

-opiekę higieniczną (czynności pielęgnacyjne, zmiana bielizny osobistej i pościelowej, słanie łózka), -zapewnienie kontaktów z otoczeniem (ułatwianie kontaktów z rodziną i środowiskiem lokalnym,

– organizacja wyjść z mieszkania, pomoc w zaspokajaniu potrzeb duchowych, religijnych, kulturalno – sportowych i rekreacyjnych),

-usługi treningowe w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, -pielęgnacja zalecona przez lekarza na poziomie nie objętym zakresem usług specjalistycznych,  a także inne czynności wynikające z indywidualnych potrzeb osoby starszej.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.01.2018 do 31.08.2020 r.

 

Wartość projektu: 1 861 147, 20 zł

dofinansowanie z UE: 1 768 089, 84 zł

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług opiekuńczych w ramach projektu zapraszamy do kontaktu, z koordynatorem pod nr tel. 575 860 005

mail: p.barycza@eprojekty.info

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
a) Zarząd Województwa Podkarpackiego z siedzibą: 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 – pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działający w imieniu Województwa Podkarpackiego,
b) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa, dla danych w ramach zbioru pn. „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”.
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z właściwym Inspektorem Ochrony Danych odpowiednio pod wskazanymi adresami poczty elektronicznej
a) iod@wup-rzeszow.pl
b) iod@miir.gov.pl
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, którego jest Pani/Pan uczestnikiem, a w szczególności: potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych.
4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanego „RODO”.
5. Pani/Pana dane zostają powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie, z siedzibą przy ul. Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów, beneficjentowi realizującemu projekt – Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska, z siedzibą przy ul. Staszica 15, 64-850 Ujście, Partnerowi beneficjenta – Paweł Rozmarynowski ARTCOM, ul. Reymonta 15/18, 64-800 Chodzież. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WZ 2014-2020 w celu prawidłowej realizacji zadań, o których mowa w punkcie 3, a także podmiotom świadczącym usługi pocztowe.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia RPO WZ 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
9. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.