POSTAW NA SIEBIE!

2 maja 2019

Zapytanie ofertowe

02.05.2019 r. Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska realizujący Projekt „POSTAW NA SIEBIE!” nr RPMP.09.01.02-12-0316/17 w partnerstwie z Paweł Rozmarynowski ARTCOM zapraszają do złożenia oferty na: Wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych łazienki o powierzchni 55m2   Rozeznanie na remont łazienki o pow. 55m2

Zobacz szczegóły

CENTRUM DOSKONALENIA KADR EWA PERLIŃSKA
ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„POSTAW NA SIEBIE!”

 

ZAPEWNIAMY:

 • Kompleksowe wsparcie społeczne i zawodowe, poradnictwo w formie life coachingu, poradnictwo: zawodowe, prawno-obywatelskie oraz pośrednika pracy.
 • Wysokiej jakości szkolenia wraz z gwarantowanym stypendium 6,64 zł netto/godzinę.
 • Certyfikowane egzaminy umożliwiające nabycie kwalifikacji.
 • 6 miesięczne staże zawodowe wraz z gwarantowanym stypendium 997,40 zł netto/m-c.

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:
Biuro Projektu: ul. Radziecka 13, 33-300 Nowy Sącz
Tel. 5575865559, e-mail: postawnasiebie@eprojekty.info
www.e-cdk.pl

Celem głównym projektu jest zwiększenie – do 31.07.2019 – zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 100(60K/40M) osób z GRUPY DOCELOWEJ, jaką stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostające bez zatrudnienia, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (50-30K/20M), rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (9-5K/4M), Osoby z orzeczeniami o Niepełnosprawności (65-35K/30M), w tym o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (min. 61% tj. min. 61-33K/28M), zamieszkujące wyłącznie (100%UP) na terenie powiatów zagrożonych skumulowanymi problemami społecznymi w zakresie ubóstwa: nowotarskiego, brzeskiego, myślenickiego, m. Nowy Sącz, suskiego, tarnowskiego, m. Tarnów, dąbrowskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, gorlickiego i proszowickiego w województwie małopolskim.
Kwota dofinansowana z UE: 1,370,015.04

Projekt skierowany jest do łącznie 100 osób (w wieku powyżej 18 roku życia) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia (biernych zawodowo lub bezrobotnych), które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym:

 • min. 50 (30K/1620M) osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanek, o których mowa w „ Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa…’’
 • min. 9 (5K/4M) osób korzystających z PO PŻ 2014-2020, przy czym zakres wsparcia dla tych osób nie będzie powielał działań, które dana os. otrzymała/uje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących
 • min. 65 (35K/30M) osób niepełnosprawnych w tym o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (min. 61% Uczestników Projektu tj. 61 osób (33K/28M).

Kandydatom zostaną przyznane punkty za kryteria dodatkowe:
a) niepełnosprawność + 5pkt oraz dodatkowo status osoby orzeczeniem o niepełnosprawności (ON) o znacznym lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub osoby z niepełnosprawnością sprzężoną lub z zaburzeniami psychicznymi, w tym ON intelektualnie lub osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi +10pkt,
b) wykluczenie wielokrotne rozumiane jako wykluczenie z powodu więcej jednej z przesłanek +15pkt,
c) ubóstwo +5pkt,
d) korzystanie z PO PŻ +15pkt,
e) bezradność opiekuńczo – wychowawcza +3pkt,
f) każda inna przesłanka z wyżej wymienionych Wytycznych +2pk

Dodatkowo:
a) niskie kwalifikacje (wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie) +5pkt,
b) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją
obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych MliR w zakresie
rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 +15pkt

ZAKRES WSPARCIA
1. Opracowanie Ścieżek Reintegracji i indywidualne poradnictwo w formie life
coachingu
a. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym celem opracowania Indywidualnej
Ścieżki Rozwoju 6h x 100UP
b. Indywidualne poradnictwo w formie life coachingu 8h xx 100 UP
c. usługi zdrowotne (fizjoterapeuta, dentysta, logopeda, fryzjer, dietetyk, zajęcia
aktywności fizycznej)
d. zwroty kosztów dojazdu
2. Treningi kompetencji i umiejętności społecznych oraz grupowe poradnictwo
zawodowe
a. grupowe treningi kompetencji społecznych 10 grup x 3 tematy x 12 godzin:

 • codzienne wyzwania
 • użyteczna komunikacja
 • autoprezentacja
 • rozwiązywanie konfliktów

b. grupowe poradnictwo zawodowe 10 grup x 18 godzin:

 • „Kuźnia optymizmu‘’ – 10 godz.
 • „Orle gniazdo’’ – 8 godz.
 • catering
 • materiały szkoleniowe
 • zwroty kosztów dojazdu

3. Szkolenia zawodowe i staże zawodowe
a. Otwarty pakiet szkoleń zawodowych nadających kwalifikacje zawodowe 100 godz. /100UP

 • stypendia szkoleniowe 6,64 zł / 1h
 • materiały szkoleniowe
 • zwroty kosztów dojazdu

b. Staże zawodowe 6 m-cy dla 50 UP

 • stypendium stażowe 997,40 zł /m-c
 • wyposażenie stanowiska pracy
 • ubezpieczenie NNW
 • refundacja opieki nad stażystami
 • zwroty kosztów dojazdu

4. Pośrednictwo pracy i indywidualne poradnictwo prawno-obywatelskie
a. Indywidualne spotkania z Pośrednikiem pracy 6 godz. / UP
b. Indywidualne spotkania z poradnictwa prawno-obywatelskiego 4 godz./UP

 • zwroty kosztów dojazdu