Postaw na Siebie!

12 stycznia 2021

Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie rozeznania rynku

12.01.2021 r. FUNDACJA NIEZALEŻNI będąca Partnerem Projektu pt: „Postaw na Siebie!” nr RPMA.09.01.00-14-d474/19 realizowanego przez Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie Indywidualnego Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego. Rozeznanie rynku – ind. poradnictwo prawne i obywatelskie

Zobacz szczegóły

11 stycznia 2021

Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie rozeznania rynku

11.01.2021 r. FUNDACJA NIEZALEŻNI będąca Partnerem Projektu pt: „Postaw na Siebie!” nr RPMA.09.01.00-14-d474/19 realizowanego przez Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie: Indywidualnego Poradnictwa Ekonomicznego. Rozeznanie rynku – ind. poradnictwo ekonomiczne

Zobacz szczegóły

17 grudnia 2020

Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie rozeznania rynku

17.12.2020 r. FUNDACJA NIEZALEŻNI będąca Partnerem Projektu pt: „Postaw na Siebie!” nr RPMA.09.01.00-14-d474/19 realizowanego przez Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie Grupowych treningów kompetencji społecznych. Rozeznanie rynku – przeprowadzenie treningów kom. społ

Zobacz szczegóły

10 grudnia 2020

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, informujemy, iż od dnia 15.12.2020 rozpoczynają się spotkania z doradcą zawodowym dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Postaw na Siebie!” nr RPMA.09.01.00-14-d474/19. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. Harmonogram INDYWIDUALNYCH SPOTKAŃ Z DORADCĄ ZAWODOWYM W RAMACH PROJEKTU „Postaw na Siebie!”

Zobacz szczegóły

SZANOWNI PAŃSTWO !!!

 

INFORMUJEMY O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI DO PROJEKTU

 „POSTAW NA SIEBIE!”

 

Projekt pn. „Postaw na Siebie!”, nr: RPMA.09.01.00-14-d474/19, współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Grupę docelową Projektu stanowią 144 osoby (82K/62M), które spełniają następujące kryteria:

– wiek od 18 roku życia;

– zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

– zamieszkiwanie w rozumieniu KC w woj. Mazowieckim;

– pozostawanie bez zatrudnienia;

– posiadanie znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,  orzeczenia o niepełnosprawnościach  sprzężonych lub zaburzeniach psychicznych, w tym o niepełnosprawności intelektualnej i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi i/lub doświadczanie  wielokrotnego wykluczenia.

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

W ramach Projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

  1. Indywidualne poradnictwo zawodowe dla 144 UP (4h/UP).
  2. Grupowe treningi kompetencji zawodowych dla 144 UP – (3 dni x 8h).
  3. Indywidualne poradnictwo prawno – obywatelskie dla 72 UP (3h/UP)
  4. Indywidualne wsparcie psychologiczne dla 144 UP (4h/UP)
  5. Indywidualne poradnictwo ekonomiczne dla 144 uP (2h/UP)
  6. Szkolenia zawodowe wraz ze stypendiami szkoleniowymi w wysokości 757,90 zł (110h/UP) dla 144 UP.
  7. Indywidualny jobscouting na etapie szkoleń i staży (10h/UP) dla 144 UP.
  8. 4-miesięczne staże zawodowe wraz ze stypendiami stażowymi w wysokości 1033,70 zł/miesiąc dla 72 UP.

Ponadto 36 UP otrzyma zwrot kosztów dojazdów i 6 UP zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną podczas indywidualnego poradnictwa prawno – obywatelskiego oraz podczas odbywania stażu zawodowego, natomiast  72 UP otrzyma zwroty kosztów dojazdów i 12 UP otrzyma zwroty kosztów opieki nad dzieckiem lub osoba zależną podczas wszystkich pozostałych zaplanowanych form wsparcia.

 

Bardzo serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w naszym projekcie, dzięki któremu mogą Państwo odmienić i w znaczący sposób poprawić swoją sytuację na rynku pracy.

Szczegółowych informacji dotyczących realizacji Projektu oraz samej rekrutacji mogą Państwo uzyskać u koordynatora Projektu –

Anety Grzymisławskiej, pod nr tel.: 574 201 556, adres e-mail: a.grzymislawska@eprojekty.info