Pracownia rozwoju

20 kwietnia 2022

Kontynuacja szkoleń zawodowych

Szanowni Państwo, informujemy, że kontynuujemy realizację szkoleń zawodowych i od 20 kwietnia 2022r.  kolejne grupy rozpoczynają udział w zajęciach. W załączniku szczegółowy wykaz godzin oraz miejsce, w których odbywa się szkolenie. Morąg_harmonogram – szkolenie-grupa 11 osobowa Morąg_harmonogram – szkolenie-grupa 12 osobowa

Zobacz szczegóły

31 marca 2022

Szkolenie zawodowe „Sprzedawca z obsługą klienta”

Szanowni Państwo, informujemy, że kontynuujemy realizację szkoleń zawodowych i od 1 kwietnia 2022r.  kolejna grupa rozpoczyna udział w zajęciach.                   W załączniku szczegółowy wykaz godzin oraz miejsce, w których odbywa się szkolenie. Morąg_harmonogram – szkolenie-sprzedawca z obsługą klienta-1

Zobacz szczegóły

22 marca 2022

Rozpoczynamy realizację szkoleń zawodowych w ramach projektu

Szanowni Państwo, z dniem 23 marca 2022r. rozpoczynamy realizację szkolenia zawodowego w ramach projektu. W załączniku szczegółowy wykaz godzin oraz miejsce, w których odbywa się szkolenie. harmonogram – szkolenie-sprzedawca z obsługą klienta

Zobacz szczegóły

Instytucja szkoląca Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska we współpracy ze Stowarzyszeniem Green House zaprasza do udziału w projekcie pn. „Pracownia rozwoju” nr RPWM.11.01.01-28-0075/20.

 

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

 

Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie: RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie,
w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Podziałanie: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.

 

Wartość Projektu:  994 737,50 zł.

Dofinansowanie Projektu z UE: 845 526,87 zł

Okres realizacji Projektu: od 01.09.2021 r. do 31.12.2022 r.

 

 

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Projekt ma na celu  zwiększenie do 31.12.2022 r. zdolności  do zatrudnienia oraz aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym 54 osób (30 Kobiet i 24 Mężczyzn) zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, w wieku od 18 lat, zamieszkujących w rozumieniu KC na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego w POWIATACH: braniewskim, bartoszyckim, kętrzyńskim, elbląskim, iławskim, lidzbarskim, ostródzkim, nowomiejskim i działdowskim, w GMINACH w których procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest wyższy niż średni procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie województw pozostających bez zatrudnienia – wyłącznie osoby bierne zawodowo lub bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, w tym minimum 17 osób [10K/7M] długotrwale bezrobotnych, spośród których minimum 6 osób [3K/3M] to osoby z niepełnosprawnościami.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Co oferujemy Uczestnikom Projektu?

  • opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji i diagnozę potrzeb w ramach spotkań z doradcą zawodowym – spotkania z doradcą zawodowym –  ( 5h/UP) dla 54 UP
  • grupowe treningi kompetencji społecznych – (36h/UP) dla 54 UP
  • indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie – (3h/UP) dla 54 UP
  • indywidualne wsparcie psychologiczne – (4h/UP) dla 54 UP
  • indywidualne wsparcie zawodowe w formie jobcoachingu – (8h/UP) dla 54 UP
  • płatna szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe – (100h/UP) dla 54 UP
  • płatne czteromiesięczne staże dla 40 UP z największymi deficytami bądź brakiem doświadczenia zawodowego
  • indywidualne pośrednictwo pracy – (6h/UP) dla 54 UP
  • część z uczestników/czek, otrzyma zwrot kosztów dojazdu oraz zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

 

Kto może wziąć udział w projekcie:

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałe w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego w powiatach: braniewskim, bartoszyckim, kętrzyńskim, elbląskim, iławskim, lidzbarskim, ostródzkim, nowomiejskim i działdowskim, które spełniają następujące kryteria:

– pow. 18 roku życia,

– Pozostających bez zatrudnienia – wyłącznie osoby bierne zawodowo lub bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynków pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 574 201 556 lub na adres e-mail: m.huszek@eprojekty.com.pl   a.grzymislawska@eprojekty.com.pl

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!