Pracujący rodzic- szczęśliwe dziecko!

Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska z przyjemnością informuje, że rozpoczęło nabór do nowego Projektu „Pracujący rodzic- szczęśliwe dziecko!” nr RPLD.10.01.00-10-C005/22.

Rodzice z powiatu skierniewickiego, z gmin: Kowiesy, Słupia, Lipce Reymontowskie, Nowy Kawęczyn będą mogli ubiegać się o refundację kosztów wynagrodzenia niani w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi od 20 tygodnia życia do lat 3.


Informacje o projekcie:

Tytuł projektu: „Pracujący rodzic- szczęśliwe dziecko! ”

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 10 Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Działanie: 10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi
w wieku do lat 3.

Głównym celem projektu jest umożliwienie do 31.10.2023 r. powrotu do pracy/ utrzymania zatrudnienia 22 (20K/2M) osobom pracującym (do których zalicza się także osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim) sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3, w tym osobom z niepełnosprawnościami, zamieszkującymi w rozumieniu KC w województwie łódzkim na obszarze powiatu skierniewickiego, w gminach: Kowiesy, Lipce Reymontowskie, Nowy Kawęczyn, Słupia poprzez sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi w postaci pokrycia większości kosztów wynagrodzenia niani dla 22 UP przez okres 10 m-cy. Cel zostanie osiągnięty poprzez zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie pozainstytucjonalnej.

Wskaźniki produktu:

Liczba osób opiekujących dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie:
22 osoby (20K/2M)

Wskaźniki rezultatu:

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu:
22 osoby (20K/2M)

Wartość projektu: 937 695,00 zł

Dofinansowanie projektu: 797 040,75 zł

Okres realizacji 01.12.2022 r. – 31.10.2023 r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy do kontaktu:

Telefon: 574 201 556
e-mail: m.huszek@eprojekty.com.pl