Scenariusz dla młodych 2!

22 czerwca 2022

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od 28.06.2022 r. rozpoczną się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla kolejnych osób zakwalifikowanych do projektu. O terminach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostaną poinformowani telefonicznie. Harmonogram poradnictwo zawodowe Kalisz od 28.06.2022

Zobacz szczegóły

13 czerwca 2022

szkolenie zawodowe: „Operator wózka jezdniowego”

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że od  20.06.2022 r. rozpocznie się szkolenie zawodowe: „Operator wózka jezdniowego” O terminach zajęć Uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: ul. Poznańska 47, 62-510 Konin. Harmonogram szkolenia Operator wózka jezdniowego Konin

Zobacz szczegóły

10 czerwca 2022

Szkolenie zawodowe: „Operator wózka jezdniowego”

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że od  13.06.2022 r. rozpocznie się szkolenie zawodowe: „Operator wózka jezdniowego” O terminach zajęć Uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: ul.Skalmierzycka 2a, 62-800 Kalisz Harmonogram szkolenia Operator wózka jezdniowego

Zobacz szczegóły

3 czerwca 2022

Indywidualne pośrednictwo pracy.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z dniem 06.06.2022 r. rozpocznie się indywidualne pośrednictwo pracy. O terminach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostaną poinformowani telefonicznie. Harmonogram Pośrednictwo pracy

Zobacz szczegóły

1 czerwca 2022

Aktualizacja harmonogramu szkolenia Przedstawiciel handlowy z kursem prawa jazdy kat. B”

Aktualizacja Harmonogramu szkolenia Przedstawiciel handlowy z kursem prawa jazdy kat. B

Zobacz szczegóły

1 czerwca 2022

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 02.06.2022 r. rozpoczną się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla kolejnych osób zakwalifikowanych do projektu. O terminach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostaną poinformowani telefonicznie. Harmonogram Poradnictwo zawodowe Kalisz Harmonogram Poradnictwo zawodowe Poznan Harmonogram Poradnictwo zawodowe Konin Harmonogram Poradnictwo zawodowe Oborniki

Zobacz szczegóły

31 maja 2022

Aktualizacja harmonogramu szkolenia Kosmetyczka

aktualizacja harmonogramu szkolenia kosmetyczka

Zobacz szczegóły

25 maja 2022

25 maja 2022

Szkolenie zawodowe „Przedstawiciel handlowy z kursem prawa jazdy kat. B”

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że od 27.05.2022 r. rozpocznie się szkolenie zawodowe: „Przedstawiciel handlowy z kursem prawa jazdy kat. B” O terminach zajęć Uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: Aleja Powstańców Wielkopolskich 62, 64-920 Piła, Ul. Okrzei 18, 64-920 Piła Harmonogram szkolenia Przedstawiciel handlowy z kursem prawa jazdy kat. B

Zobacz szczegóły

24 maja 2022

Szkolenie zawodowe: „Specjalista ds. obsługi klienta”

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od 27.05.2022 r. rozpocznie się szkolenie zawodowe: „Specjalista ds. obsługi klienta” O terminach zajęć Uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań:  Strzeszyńska 33, 60- 479 Poznań Harmonogram Specjalista ds. obsługi klienta

Zobacz szczegóły

23 maja 2022

Szkolenie zawodowe: „Kosmetyczka”

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że od 25.05.2022 r. rozpocznie się szkolenie zawodowe: „Kosmetyczka” O terminach zajęć Uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: ul. Bydgoska 23, 64-920 Piła Harmonogram szkolenia Kosmetyczka

Zobacz szczegóły

10 maja 2022

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 11.05.2022 r. rozpoczną się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla drugiej grupy osób zakwalifikowanych do projektu. O terminach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostaną poinformowani telefonicznie. Spotkania odbędą się przy ul. Strzeszyńskiej 33 w Poznaniu w dniach 11,12,13,14 maja 2022 r. godz.08:00-18:35, oraz przy ul. Kołobrzeskiej 8a/2u w Pile w […]

Zobacz szczegóły

21 kwietnia 2022

Rekrutacja – pierwsze spotkania Uczestników projektu

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy iż zrekrutowano do projektu 25 UP w ramach I edycji. O terminach spotkań oraz zakwalifikowaniu do projektu Uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie. Spotkania odbędą się przy al. Powstańców Wielkopolskich 63 w Pile, w dniach 22,23,25,26 kwietnia 2022 r.  godz. 8.00-15.35  

Zobacz szczegóły

Projekt „Scenariusz dla młodych 2!” nr POWR.01.02.01-30-0007/21

Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do udziału w projekcie „Scenariusz dla młodych 2!” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa 1 1 Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe,

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wartość Projektu: 3 070 000,00 zł.

Dofinansowanie Projektu z UE: 2 916 500,00 zł

Okres realizacji Projektu: od 01.01.2022 r. do 30.06.2023 r.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny!

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest zwiększenie do 30.06.2023r. zdolności do podjęcia zatrudnienia 250 [140K/110M] osób w wieku 18-29 lat, będących w 100% osobami z grupy NEET, zamieszkujących na obszarze woj. wielkopolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (w tym min. 20% tj.50 osób [28K/22M] na terenie miast średnich lub miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze),  w tym 150 [84K/66M] biernych zawodowo i 100 [56K/44M] bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy. Grupa docelowa obejmie min.80% tj.200 [112K/88M] osób, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020r. w wyniku pandemii COVID-19 oraz min.50 [28K/22M] osób o niskich kwalifikacjach, min.25 [14K/11M] osób z niepełnosprawnościami i min.14 [8K/6M] długotrwale bezrobotnych. Uczestnikami projektu nie mogą być osoby należące do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1. PO WER

 

Projekt skierowany jest do 250 osób:

– w wieku 18-29 lat,

– zamieszkałych na terenie woj. wielkopolskiego

– biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP

w tym:

– 50 os. zamieszkałych na terenie miast średnich lub miast tracących funkcje społ.- gosp.

– 150 biernych zawodowo

– 100 bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP

– 200 os. które utraciły pracę po 01.03.2021 r. w wyniku pandemii COVID-19

– 50 os. o niskich kwalifikacjach

– 25 os. z niepełnosprawnościami

– 14 os. długotrwale bezrobotnych

– nie mogą należeć do grupy dla konkursu w poddziałaniu 1.3.1 PO WER

 

W ramach projektu Uczestnicy otrzymają wsparcie z zakresu:

  • Indywidualnego poradnictwa zawodowe w ramach, którego opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania – 6 godz.
  • Indywidualnego wsparcia psychologicznego – 4-8 godz.
  • Szkoleń zawodowych – 120 godz.
  • Staży zawodowych
  • Indywidualnego pośrednictwa pracy – 5 godz.

 

Planowane efekty / założenia projektu:

WSKAŹNIKI HORYZONTALNE, PRODUKTU I REZULTATU.

Lp. Wskaźniki Wartości
1 Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu 125 K i 100 M

225 Ogółem

2 Minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym: osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3), imigranci, reemigranci) 44 %
3 Minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób niebędących w najtrudniejszej sytuacji 59,5 %
4 Liczba uczestników projektu którzy skorzystali z kompleksowej aktywizacji zawodowej doprowadzonych do zatrudnienia 140 K i 110 M

250 Ogółem

5 Liczba uczestników projektu którzy skorzystali z kompleksowej aktywizacji zawodowej i utrzymali zatrudnienie przez 3 miesiące 140 K i 110 M

250 Ogółem

6 Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie) 56 K i 44 M

100 Ogółem

7 Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie 8 K i 6 M

14 Ogółem

8 Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie 84 K i 66 M

150 Ogółem

9 Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 14 K i 11 M

25 Ogółem

10 Liczba osób bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy objętych wsparciem w programie 56 K i 44 M

100 Ogółem

11 Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie 84 K i 66 M

150 Ogółem

12 Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 112 K i 88 M

200 Ogółem

13 Liczba osób biernych zawodowo oraz bezrobotnych niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, które wzięły udział w projekcie 140 K i 110 M

250 Ogółem

14 Liczba uczestników projektu, którzy utracili zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19 112 K i 88 M

200 Ogółem

15 Liczba uczestników projektu którzy skorzystali z kompleksowej aktywizacji zawodowej 140 K i 110 M

250 Ogółem

16 Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w projekcie 28 K i 22 M

50 Ogółem

17 Liczba osób z grupy NEET niezarejestrowanych w powiatowych

urzędach pracy, objętych wsparciem w projekcie

140 K i 110 M

250 Ogółem

18 Liczba osób zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) miasta średnie 28 K i 22 M

50 Ogółem

19 Liczba osób z niepełnosprawnością zatrudnionych w wymiarze co najmniej ½ etatu do realizacji projektu 1 Ogółem

 

Efektywność społeczna i zatrudnieniowa do 3 m-cy po ukończeniu udziału UP w proj.:

  • Minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym: osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3), imigranci, reemigranci) – wartość docelowa to 44%
  • Minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób niebędących w najtrudniejszej sytuacji – wartość docelowa to 59,5%

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 538 188 443 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!

Adres biura projektu:

  1. Witaszka 6
    64-920Piła

538 188 443
p.olenderek@eprojekty.com.pl