SZANSA NA SUKCES !!!

3 lutego 2020

STAŻE ZAWODOWE

Szanowni Państwo, osoby które brały udział w zajęciach w ramach II edycji projektu, kierowane są na staże zawodowe. Nabyte kwalifikacje wszyscy UP wykorzystają w praktyce – każdy zostanie obligatoryjnie objęty wsparciem służącym zdobyciu doświadczenia zawodowego w formie 4-miesięcznego stażu powiązanego z odbytymi szkoleniami. Projekt zakłada realizację staży zg. z Zał.9 do Regulaminu, zaleceniem Rady UE […]

Zobacz szczegóły

W związku z rozpoczęciem Projektu „SZANSA NA SUKCES !!!”  Nr RPWP.06.02.00-30-0033/18 przez EURO PROJEKT DANIEL PERLIŃSKI informujemy, iż rozpoczęliśmy otwarty nabór uczestników do w/w Projektu.

Nabór do projektu:

EURO PROJEKT DANIEL PERLIŃSKI zaprasza do udziału w projekcie „SZANSA NA SUKCES !!!”  Nr RPWP.06.02.00-30-0033/18 realizowanego na terenie województwa wielkopolskiego.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Wartość projektu:          419 766,25 zł.

Dofinansowanie z UE:    398 777,93 zł.

Okres realizacji Projektu: od 01.06.2019 r. do 31.03.2020 r.

 

Informacje o projekcie:

Grupę docelową Projektu stanowi 50 osób (35K/15M), które spełniają następujące kryteria:

–  21 osób (19K) to osoby bezrobotne oraz 9 osób (6K) biernych zawodowo znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (tj. 25 kobiet, 9 osób starszych w wieku 50 lat i więcej, 3 osoby z niepełnosprawnościami, 4 osoby długotrwale bezrobotne, 22 osoby o niskich kwalifikacjach).

–  20 osób (10K) to osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych. Będą to wyłącznie osoby, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia

a) zamieszkujące w województwie wielkopolskim na terenie powiatów:

chodzieski (gmina Chodzież, Chodzież gmina wiejska, Budzyń gmina wiejska, gmina    Margonin, gmina Szamocin)

obornicki (Ryczywół gmina wiejska, gmina Rogoźno)

pilski (Białośliwie gmina wiejska, gmina Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie – gmina wiejska, gmina Wyrzysk)

złotowski (gmina Złotów, Złotów gmina wiejska, gmina Jastrowie, Lipka gmina wiejska,   gmina Okonek, Tarnówka gmina wiejska, Zakrzewo gmina wiejska)

czarnkowsko – trzcianecki (gmina Czarnków, Czarnków gmina wiejska, Lubasz

gmina wiejska, Połajewo gmina wiejska, gmina Wieleń, gmina Krzyż Wielkopolski)

b) osoby w wieku powyżej 30 roku życia (wiek określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału

w projekcie, tj. od dnia 30 urodzin)

c) osoby bezrobotne lub poszukujące pracy lub bierne zawodowo lub zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz osoby pracujące w ramach umów cywilno- prawnych (dotyczy osób, których miesięczne wynagrodzenie nie przekracza wysokości minimalnego wynagrodzenia);

d) należące do minimum jednej z grup osób defaworyzowanych na rynku pracy w tym:

– długotrwale bezrobotnych,

– kobiet,

– osób z niepełnosprawnościami,

– osób o niskich kwalifikacjach,

– osób w wieku 50 lat i więcej,

z wyłączeniem rolników innych niż wskazani w art. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

W ramach Projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

1. Ścieżka A dla osób niezatrudnionych:

a)  Identyfikacja potrzeb, w tym diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego oraz opracowanie lub aktualizacja dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania 30UP x 6h/U

b) Szkolenie zawodowe 30 UP x śr. 100h/UP

c) Staż zawodowy 30 UP x 3 m-c

d) Pośrednictwo pracy 30 UP x 6h/UP

2. Ścieżka B dla osób zatrudnionych:

a) Identyfikacja potrzeb, w tym diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego oraz opracowanie lub aktualizacja dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania 20 UP x 6h/UP

b) Szkolenie zawodowe 20UP x śr. 100h/UP

c) Pośrednictwo pracy 20 UP x 6h/UP

 

Uczestnikom projektu oferujemy:

– Stypendia szkoleniowe – średnio 678,00 zł (za średnio 100 godz. szkolenia)

– Stypendia stażowe w wysokości 1017,40 zł miesięcznie

– Materiały szkoleniowe

– Catering na szkoleniach

– Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia zawodowe i staże

– Ubezpieczenie NNW na stażu

Informacja o zakwalifikowaniu do  Projektu oraz o szczegółowych terminach i miejscu rozpoczęcia udziału w projekcie zostanie przekazana drogą mailową, telefoniczną bądź listowną.

 

Planowane efekty / założenia projektu:

Celem projektu jest zwiększenie do 31.03.2020 roku zdolności do podjęcia zatrudnienia lub jego utrzymania 50 ( 35K/15M) osób od 30 roku życia, zamieszkujących na terenie województwa wielkopolskiego , 30 osób (25K/5M) pozostających bez zatrudnienia w tym 21 (19K/2M) osób bezrobotnych i 9 osób (6K/3M) biernych zawodowo, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. 25 kobiet, 9 osób starszych w wieku 50 lat i więcej, 3 osoby z niepełnosprawnościami (3M), 4 osoby (4K) długotrwale bezrobotne, 22 osoby (17K,5M) o niskich kwalifikacjach oraz 20 (10K/10M) osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących zatrudnionych w ramach umów cywilno-prawnych poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem.

Zaplanowane rezultaty projektu:

– Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 22%

– Liczba osób pracujących, łącznie z pracującymi na własny rachunek, po opuszczeniu programu 35%

– Wskaźnik efektywności i zatrudnienia dla osób w najtrudniejszej sytuacji na poziomie co najmniej 42%

– Wskaźnik efektywności zawodowej dla osób pracujących na poziomie co najmniej 13%

 

Adres biura projektu:

Witaszka 6, 64-920 Piła

e-mail: a.grzymislawska@eprojekty.info

Telefon: 574-201-556