SZANSA NA ZMIANĘ

16 marca 2020

Uwaga, zawieszenie zajęć dla Uczestników

Szanowni Państwo, W związku z obecnym zagrożeniem epidemiologicznym w Polsce oraz zaleceniami władz krajowych i lokalnych dotyczącymi zachowania szczególnej ostrożności Beneficjent informuje, że wszelkie formy wsparcia dla uczestników projektu zostają wstrzymane do odwołania i zostaną przeniesione na inne, późniejsze terminy. Zespół projektowy.

Zobacz szczegóły

30 grudnia 2019

indywidualne zajęcia z zakresu jobscoutingu

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 06.01.2020 r. rozpoczną się indywidualne zajęcia z zakresu jobscoutingu (innowacyjny jobscouting). Wszyscy Uczestnicy projektu zostali lub zostaną w najbliższym czasie telefonicznie  poinformowani o terminach spotkań.

Zobacz szczegóły

16 grudnia 2019

indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym

Informujemy, iż od dnia 06.01.2020 r. rozpoczną się indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali lub zostaną w najbliższym czasie telefonicznie  poinformowani o terminach spotkań.

Zobacz szczegóły

18 listopada 2019

szkolenie zawodowe „Pracownik administracyjno-biurowy z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP”

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 26.11.2019 rozpocznie się szkolenie zawodowe „Pracownik administracyjno-biurowy z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP”. Szczegółowy harmonogram znajduje się poniżej. Zapraszamy. Pracownik administracyjno-biurowy 26.11.2019

Zobacz szczegóły

18 listopada 2019

szkolenie zawodowe „KELNER – BARMAN”

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 25.11.2019 rozpocznie się szkolenie zawodowe „KELNER – BARMAN”. Szczegółowy harmonogram znajduje się poniżej. Zapraszamy. harmonogram-szkolenie-zawodowe-kelner-barman 25.11.2019  

Zobacz szczegóły

12 listopada 2019

Grupowe treningi kompetencji społecznych

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 18.11.2019 rozpoczną się grupowe treningi kompetencji społecznych dla grupy 4 w Olsztynie. Szczegółowy harmonogram znajduje się poniżej. Zapraszamy. grupowe-treningi-kompetencji-społecznych 4  

Zobacz szczegóły

28 października 2019

szkolenie zawodowe „KELNER – BARMAN”

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 04.11.2019 rozpocznie się szkolenie zawodowe „KELNER – BARMAN”. Szczegółowy harmonogram znajduje się poniżej. Zapraszamy. harmonogram szkolenie zawodowe kelner – barman  

Zobacz szczegóły

14 października 2019

grupowe treningi kompetencji społecznych

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 21.10.2019 rozpoczną się grupowe treningi kompetencji społecznych dla grupy 3 w Olsztynie. Szczegółowy harmonogram do pobrania poniżej. Zapraszamy grupowe-treningi-kompetencji-społecznych (3) (1)-1

Zobacz szczegóły

7 października 2019

grupowe treningi kompetencji społecznych dla grupy 2

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 14.10.2019 rozpoczną się grupowe treningi kompetencji społecznych dla grupy 2 w Olsztynie. Szczegółowy harmonogram do pobrania poniżej. Zapraszamy. grupowe-treningi-kompetencji-społecznych Szansa na zmianę

Zobacz szczegóły

5 września 2019

Szkolenie zawodowe

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 06.09.2019 rozpocznie się szkolenie zawodowe „PRACOWNIK BIUROWY Z ELEMENTAMI HR ORAZ KURSEM KOMPUTEROWYM”. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „harmonogramy” Zapraszamy.

Zobacz szczegóły

Szanowni Państwo !!!

Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do projektu „Szansa na zmianę”

 

Projekt pn. „Szansa na zmianę” nr RPWM.11.01.02-28-0016/18 współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie: RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnieniePodziałanie: RPWM.11.01.02 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji –projekt ZIP Olsztyn.

 

Grupę docelową Projektu stanowi 60 osób (34K/26M), które spełniają następujące kryteria:

 1. Zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
 2. Wiek od 18 lat.
 3. Zamieszkanie w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego na terenie MOF Olsztyna, tj. gmin: miasto Olsztyn, Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda.
 4. Pozostawanie bez zatrudnienia – wyłącznie osoby bierne zawodowo lub bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynków pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym  spośród których minimum 12 (7K/5M) to osoby z niepełnosprawnościami.

 

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

 

W ramach Projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

 1. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (5h/UP)
 2. Grupowe treningi kompetencji (36h/UP).
 3. Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie (3h/UP)  oraz psychologiczne (4h/UP).
 4. Szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe (120h/UP) oraz innowacyjny jobscouting (10h/UP).
 5. 4 –miesięczne staże zawodowe.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

 

W ramach projektu oferujemy:

 • Stypendium szkoleniowe ( 6,78 zł/ każdą godzinę szkolenia)
 • Stypendium stażowe ( 4 miesiące x 1017,40 zł)
 • Zwroty kosztów dojazdu i opieki nad dzieckiem
 • Materiały szkoleniowe
 • Catering
 • Ubezpieczenie NNW w ramach staży
 • Sale dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

Celem projektu jest zwiększenie do 30.06.2020 r. zdolności do zatrudnienia oraz aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym 60 (34K/26M) osób zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w wieku od 18 lat, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. Warmińsko – Mazurskiego na terenie MOF Olsztyna, tj. miasta Olsztyn i gmin: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jankowo, Purda, Stawiguda, pozostających bez zatrudnienia – wyłącznie osoby bierne zawodowo lub bezrobotne wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest wystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym spośród których minimum 12 (7K/5M) osób to osoby z niepełnosprawnościami.

Dofinansowanie projektu: 985.615,50

Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w projekcie, dzięki któremu mogą Państwo odmienić i w znaczący sposób poprawić swoją sytuację na rynku pracy.

 

Szczegółowych informacji dotyczących realizacji Projektu oraz samej rekrutacji mogą Państwo uzyskać pod nr tel. 511303222, e-mail: r.wojtecka@eprojekty.info