Zmiana na lepsze

15 lipca 2019

szkolenie zawodowe

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 22.07.2019 r. rozpoczynają się szkolenia zawodowe pn. „Pracownik biurowy z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP” dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do I edycji Projektu „Zmiana na lepsze” NR: RPWM.11.01.01-28-0104/18.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach szkoleń. Zapraszamy do zapoznania się z poniższym harmonogramem: harmonogram […]

Zobacz szczegóły

24 czerwca 2019

spotkania z doradcą prawnym i psychologiem

24.06.2019 r. Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 02.07.2019 r. rozpoczynają się spotkania z doradcą prawnym i psychologiem dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do I edycji Projektu „Zmiana na lepsze” NR RPWM.11.01.01-28-0104/18.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. harmonogram prawnik 1 harmonogram psycholog 1

Zobacz szczegóły

17 czerwca 2019

grupowe treningi kompetencji społecznych

Szanowni Państwo, Informujemy, iż dnia 24.06.2019 r. rozpoczynają się grupowe treningi kompetencji społecznych dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do I edycji Projektu „Zmiana na lepsze” NR RPWM.11.01.01-28-0104/18.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. harmonogram grupowych treningów kompetencji społecznych

Zobacz szczegóły

12 czerwca 2019

Indywidualne spotkania z doradcą

12.06.2019 r. Informujemy, że w dniu 20 czerwca odbędą się kolejne indywidualne spotkania z doradcą zawodowym. Wszyscy Uczestnicy zostali telefonicznie poinformowani o terminie i godzinach spotkań. Szczegółowy harmonogram znajduje się poniżej. harmonogram doradztwo Elbląg 4  

Zobacz szczegóły

11 czerwca 2019

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 18.06.2019 r. rozpoczynają się kolejne spotkania z doradcą zawodowym w Elblągu. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. harmonogram doradztwo Elbląg 3

Zobacz szczegóły

3 czerwca 2019

Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 10.06.2019 r. rozpoczynają się kolejne spotkania z doradcą zawodowym  w Elblągu. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. harmonogram doradztwo Elbląg 2

Zobacz szczegóły

31 maja 2019

Spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 07.06.2019 r. rozpoczynają się spotkania z doradcą zawodowym dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do I edycji Projektu „Zmiana na lepsze” NR: RPWM.11.01.01-28-0104/18.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. harmonogram doradztwo Elbląg

Zobacz szczegóły

20 maja 2019

Nabór do projektu „Zmiana na lepsze” trwa!

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w dalszym ciągu prowadzimy nabór do projektu „Zmiana na lepsze”. Rekrutacja jest nadal otwarta. Zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych, które można pobrać w Biurze Projektu, które mieści się w Elblągu przy ulicy Armii Krajowej 7-8, pok. 17, bądź z naszej strony internetowej.  

Zobacz szczegóły

SZANOWNI PAŃSTWO !!!

INFORMUJEMY O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI DO PROJEKTU

 „ZMIANA NA LEPSZE”

Projekt pn. „Zmiana na lepsze”, nr RPWM.11.01.01-28-0104/18, współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie: RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Podziałanie: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.

Grupę docelową Projektu stanowi 60 osób (34K/26M), które spełniają następujące kryteria:

  1. Zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
  2. Wiek od 18 roku życia.
  3. Zamieszkanie w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego z wyłączeniem terenów MOF Olsztyna, tj. gmin: miasto Olsztyn, Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda i MOF Ełku, tj. gmin: miasto Ełk i Ełk.
  4. Pozostawanie bez zatrudnienia – wyłącznie osoby bierne zawodowo lub bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynków pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym ( w tym min. 18 (10K/8M) długotrwale bezrobotnych), spośród których min. 7 (4K/3M) to osoby z niepełnosprawnościami.

 

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

W ramach Projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

  1. Spotkania z doradcą zawodowym (5h/UP)
  2. Grupowe treningi kompetencji (36h/UP).
  3. Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie (3h/UP)  oraz psychologiczne (4h/UP).
  4. Szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe (120h/UP) oraz innowacyjny jobscouting (10h/UP).
  5. 4 –miesięczne staże zawodowe.

Dodatkowo, podczas realizacji Projektu, wszyscy uczestnicy/czki mają zagwarantowany zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia, zarówno te realizowane przed skierowaniem na staż, jak również podczas realizacji samych staży. W trakcie szkoleń wypłacane będą stypendia szkoleniowe. Ponadto, część z uczestników/czek, otrzyma zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

 

Bardzo serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w naszym projekcie, dzięki któremu mogą Państwo odmienić i w znaczący sposób poprawić swoją sytuację na rynku pracy.

 

Szczegółowych informacji dotyczących realizacji Projektu oraz samej rekrutacji mogą Państwo uzyskać u koordynatora Projektu – Małgorzaty Kłobukowskiej, pod nr tel.: 502 494 020.